Hjem

Hvornår skal du vaccineres mod COVID-19?

Alle får tilbud om at blive vaccineret mod COVID-19 - senest ved udgangen af juni.

For at fordele vaccinedoserne har Sundhedsstyrelsen lavet forskellige målgrupper og en rækkefølge. Dem kan du se her https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19/Maalgrupper-for-vaccination

Lige nu vaccineres gruppe 5, der er udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.

Langt de fleste i denne gruppe vil ifølge Sundhedsstyrelsen have et forløb på sygehuset, og vil blive indkaldt til vaccination via sygehuset.

Ganske få patienter tilhører ifølge Sundhedsstyrelsen denne gruppe UDEN at have et forløb på sygehus. I disse tilfælde er det den praktiserende læge, der vurderer, hvilke af patienterne der tilhører denne gruppe.

Som patient eller pårørende skal du ikke gøre noget.

Vi finder vores patienter dels ud fra vores kendskab til vores sygeste patienter, dels ud fra de registreringer vi har omkring bl.a. medicin og diagnoser.

Du behøver ikke henvende dig til klinikken for at gøre opmærksom på din sygdom.

Vi kontakter de få patienter direkte for at informere om tilbuddet om vaccination.

Vi har stor forståelse for, at mange af vores patienter er bekymrede for at få COVID-19, og ønsker, at vi henviser dem til tidlig vaccination.

Men vi håber også på jeres forståelse for, at vi som læger er forpligtede til at følge Sundhedsstyrelsens udmeldinger og prioritere i henhold til deres retningslinjer.

Med venlig hilsen

Lægerne Trædrejerporten

Dørene er åbne fra 01.03.21

Fra 1. marts 2021 vil vores hoveddør være åben.

Vi skal på det kraftigste indstille til at man husker at holde afstand, at man husker at have maske/mundbind på, og at man husker at spritte af.

Vi forbeholder os retten til at afvise patienter der fremmøder med symptomer på Corona eller som ikke bærer mundbind.

Vi skal huske at passe på hinanden.

Maske/mundbind

Fra 6. januar skal alle de af vores patienter, som møder fysisk op i klinikken bære maske/mundbind. I skal have det med hjemmefra.

Vi har også mundbind på når vi tager imod, for at undgå unødig risiko for smittespredning.

Ligeså vil vi bede alle fremmødende patienter om at huske at spritte af.

Læge Fareena går på barselsorlov!

Vores dygtige og vellidte medejer af praksis og speciallæge i almen medicin, Fareena Mirza, går på barselsorlov fra den 20 august 2020.

Vi ønsker hende en god og velfortjent barsel, og glæder os til at kunne byde hende velkommen tilbage forventet i slutningen af august 2021.

Angående video-konsultation

Som noget helt nyt, og i forbindelse med covid-19 epidemien, kan vi nu tilbyde video-konsultation.

Du skal have kontaktet os i forvejen og lavet en aftale om video-konsultation. Vi har desværre ikke mulighed for at have "åben videokonsultation".

Via Min Læge app (se nedenstående om e-kons for links) logger du ind i det "virtuelle venteværelse". Du SKAL bruge Min Læge app. Derfor skal du have en smartphone.

Husk at skrive hvad din henvendelse drejer sig om. Det gør det lettere for os at se hvem der bedst besvarer din henvendelse. Der vil både være behandlere og læger siddende klar til at besvare henvendelser i video-kons venteværelset.

BEMÆRK: Vi har IKKE seperate "virtuelle venteværelser" for forskellige læger/behandlere. Der er ét venteværelse til hele klinikken. Det er derfor det er vigtigt du skriver hvad henvendelsen drejer sig om.

Angående Corona-virus

VIGTIGT! NEDENSTÅENDE BLIVER SANDSYNLIGVIS ÆNDRET LØBENDE!

I skal ikke kontakte lægen for at få test for Corona. I skal logge på www.coronaprover.dk og bestille tid til testning. Efterfølgende skal du selv logge ind på sundhed.dk efter 24-48 timer og læse svaret.

Hvis du er nærkontakt skal du ikke ringe til os, men ringe på telefon: 32320511

Dørene til klinikken er STADIG LÅSTE, så man kan IKKE henvende sig i klinikken uden forudgående aftale! Alle aftalte tider vil blive aflyst, for at blive holdt telefonisk, i det omfang det er muligt. Dette er for at undgå smittespredning!

Hvis blot én person smittet med coronavirus opholder sig i klinikken, så kan virus overleve i 48 timer på overflader (håndtag, stole etc), og dermed kan klinikken udgøre et hotspot for smittespredning, hvis vi ikke tog disse tiltag.

VI KAN IKKE TESTE FOR CORONA VIRUS I KLINIKKEN! VI HAR IKKE UDSTYRET TIL DET!

Dette er hvad som kan give mistanke om Corona virus:

Feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød.

Igen, det er meget vigtigt at pointere, at du IKKE SKAL MØDE I KLINIKKEN, da du vil udgøre smitterisiko, og vi kan alligevel ikke gøre noget for dig i klinikken.

Hvis du har en tid hos os

Hvis du har en tid hos os, så skal du ikke møde fysisk op i klinikken medmindre det er aftalt. Vi vil begynde at give flere tider via videokonsultation.

Dette for at reducere risiko for covid-19 smitte.

Anvisninger om Corona

Generelt vil vi som praktiserende læger henvise til disse retningslinjer, som kan ses på www.sst.dk.

For dig som har en kronisk sygdom:

Det er os som praktiserende læger ikke muligt nøjagtigt at skønne over hvorvidt det øger din risiko for smitte med coronavirus, dersom de nævnte retningslinjer overholdes, ligesom vi ej heller er i stand til at forudse udvikling/graden af sygdomsalvor af COVID-19 infektion i fald smitte.

Vi kan derfor ikke udtale os om din arbejdssituation og kan ikke anbefale fravær fra arbejdet. Er du utryg, så må du tale med din arbejdsgiver. Hvis arbejdsgiver ønsker papir fra lægen om at du har en kronisk sygdom, som sætter dig i særlig risiko ved COVID-19 infektion, så kan en sådan rekvireres fra os. Dog skal arbejdsgiver (af dig) være informeret om at en sådan attest koster 1.000kr. Vi laver derfor kun attesten, hvis arbejdsgiver skriftligt har anmodet om den.

Bestil_tidBESTIL TID

Skriv til lægenSKRIV TIL LÆGEN

Om-KlinikkenOM KLINIKKEN

SelvbetjeningFIND VEJ

Angående e-mail konsultation

Husk at vi kan kontaktes på Email konsultation. Lettest via Smartphone app, kaldet "Min Læge". Den fås til både iPhone og Android telefoner. (klik for link)

Vi vil bestræbe os på at besvare email konsultationer samme dag som de modtages.

Email konsultationer er ikke til fornyelse af recepter eller henvisninger.

Tidsbestilling

Vi er overgået til tid samme dag. Dette betyder, at man skal ringe kl. 08.00 til 09.00 for at få en tid hos os.  Der vil være forbehold for sygdom og kurser i klinikken.

Dette betyder samtidigt at det ikke er muligt at bestille en tid frem i tiden til fx om 14 dage.

Vi tilstræber at alle som har et behov for at blive set af os, bliver set samme dag som de ringer.

Der er visse forsikringsselskaber vi ikke samarbejder med

Vi har desværre oplevet flere forsikringsselskaber som, efter de har modtaget udført attestarbejde fra os, nægter at betale for det udførte arbejde.

De har stadig ikke villet betale efter vi har været i kontakt med dem og sendt rykkere.

Derfor kan vi fremover ikke lave attester for de pågældende forsikringsselskaber.

Såfremt disse selskaber ændrer mening og betaler deres udestående med os, vil vi naturligvis igen kunne lave attestarbejde for dem.

Lægerne Trædrejerporten udskriver ikke cannabis til medicinsk brug

Der er her den 1 januar trådt en såkaldt forsøgsordning i kraft, som gør at landets læger har mulighed for at lave recept på cannabis til medicinsk brug.

Der er dog ikke tale om et forsøg i videnskabelig betydning. De erfaringer man vil indsamle kan ikke for alvor gøre os klogere på om cannabis er et reelt alternativ til den medicin vi allerede har.

Vores faglige selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) skriver følgende:

"DSAM fraråder praktiserende læger at udskrive cannabis som medicin

I dag den 1. januar 2018 træder en forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Ordningen giver alle læger mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark. Formålet med forsøgsordningen er at give patienter en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af godkendt medicin.

Hvilke konkrete produkter der er tilgængelige i forsøgsordningen afhænger af fremstillerne af cannabisprodukter. Det er fremstillerne, som beslutter, hvilke cannabisprodukter de ønsker at importere til Danmark og dermed vil stille til rådighed for lægers ordination. Udbuddet af cannabisprodukter vil således kunne ændre sig i løbet af den 4- årige forsøgsordning.

De cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen, er ikke godkendte lægemidler. Hverken i Danmark eller i andre lande. Produkterne er sjældent testede i kliniske forsøg, og det betyder, at vi som læger ikke har samme viden om virkninger og bivirkninger, som man har ved godkendt medicin.

Det vil blandt andet sige, at lægen skal tage det fulde ansvar for ordinationen og f.eks. selv vurdere den enkelte patients dosering. Der er hverken en indlægsseddel eller et produktresumé at tage udgangspunkt i, når lægen skal vurdere mulighederne for positiv effekt eller risikoen for bivirkninger hos den enkelte patient.

Ved ordination af medicinsk cannabis er der skærpet informationspligt for lægen, da der er tale om en medicinsk behandling, hvor den kliniske evidens for virkning og bivirkninger ikke er fuldt afklaret. Lægen har derfor pligt til klart at oplyse, at der er tale om en behandling, hvor den kliniske evidens for virkning og bivirkninger ikke er entydigt afklaret. Det skal derudover oplyses, at brug af cannabis er associeret med en øget risiko for udvikling af psykose, depression, selvmord og trafikulykker. Endvidere er der risiko for påvirkning af koncentration og hukommelse. Ved langvarigt brug af medicinsk cannabis kan der hos kroniske smertepatienter udvikles afhængighed, hvilket der skal være opmærksomhed omkring både ved behandlingsstart og under behandlingen.

Lægemiddelstyrelsen har lavet en vejledning om forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Den indeholder Lægemiddelstyrelsens faglige vurdering af relevante behandlingsmuligheder med medicinsk cannabis. De skriver om den:

"Da der på mange områder mangler tilstrækkelig viden, kan vejledningen ikke betragtes som en egentlig behandlingsvejledning. Vejledningen indeholder heller ikke produktspecifik information om de cannabisprodukter, der er omfattet af forsøgsordningen, men er baseret på den eksisterende viden om THCs og CBDs virkninger og bivirkninger."

DSAM har af hensyn til patienternes sikkerhed fra starten frarådet forsøgsordningen, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin. DSAM fraråder derfor nu, hvor ordningen alligevel træder i kraft, de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis, ligesom vi også fraråder at overtage ansvaret for receptudskrivning i tilfælde, hvor andre speciallæger har opstartet udskrivning af cannabisprodukter.

Det må være op til den enkelte læge at vurdere, om medicinsk cannabis skal anvendes i behandlingen. DSAMs indstilling skal betragtes som en faglig opbakning til de læger, der ikke ønsker at tage ansvaret for at udskrive cannabis som medicin på det grundlag, som forsøgsordningen giver.

Af hensyn til den betydelige arbejdsbyrde vi kan forvente med rådgivning og information af de patienter, der måtte have fået store forventninger til forsøgsordningen, har vi udfærdiget en informationsskrivelse, som forklarer baggrunden for, at DSAM fraråder de praktiserende læger at udskrive cannabis som medicin i forbindelse med forsøgsordningen. Den kan evt. udleveres til patienten.

Den vedhæftes her i pdf-format til evt. udskrift og udlevering.

med venlig hilsen og GODT NYTÅR

Anders Beich
Formand DSAM"

Kort fortalt, så vil vi ikke skrive disse recepter. De patienter som vi skønner evt kunne få recept, vil vi i stedet henvise til relevant speciallæge i enten neurologi eller anæstesi (smertelæge). Hvis denne speciallæge skønner at cannabis til medicinsk brug kan være aktuelt, må han eller hun lave recepterne. Vi vil heller ikke overtage receptudskrivning når en patient afsluttes fra pågældende speciallæge.

Telefontider

Vi ændrer på vores telefontider. Fremover vil der være telefontid Mandag, Tirsdag og Torsdag fra 8.00-11.45 og fra 13-14. Onsdag og Fredag 8.00-11.45.

Vi anbefaler at ringe efter kl. 10.00 for svar på prøver, receptfornyelse og andet som ikke kræver tid ved os.

Nummer til afbudstelefonen!

Det er muligt at melde afbud til en tid i klinikken via SMS.

Du sender blot de første 6 cifre af dit CPR nummer sammen med dit navn, og den tid du melder afbud til, til tlf nummer 42 63 12 61. Dette tlf nummer er KUN TIL SMS! Opkald vil IKKE blive besvaret, og beskeder vil IKKE blive aflyttet.

Du skal blot sørge for at SMS'en er sendt inden klokken 8:00 samme dag som du har tiden. Så tæller vi det som afbud i tide.

Læs mere her: Brug for at melde afbud?